Oznake na tlakomjeru omron.

Tlakomjer Omron M6 Comfort s pametnom manžetom

Abrufe Transkript 1 Provjerite sljedeće dijelove! Njime možete jednostavno i brzo izmjeriti krvni tlak i puls. Ovaj uređaj koristi naprednu IntelliSense tehnologiju za odmjereno napuhavanje uz minimalnu nelagodu i bez potrebe za prethodnim podešavanjem tlaka ili ponovnim napuhavanjem. Svrha korištenja uređaja Ovaj proizvod je predviđen za mjerenje sistoličkoga krvnog tlaka najviše očitanjedijastoličkoga krvnog tlaka najniže očitanje i iznosa pulsa kod odraslih osoba uz pomoć predviđene manšete.

Namijenjen je za općenitu kućnu upotrebu.

Ljekarna Slavonski Brod

Molimo, pročitajte Važne sigurnosne upute u ovom priručniku za upotrebu prije korištenja uređaja. Molimo sačuvajte za buduće korištenje. Molimo Vas da prije rukovanja ure ajem detaljno prou ite ovaj poglavlje. Upozorenje: Ozna ava potencijalnu opasnost koja, ukoliko se ne ukloni, može prouzro iti smrt ili teške ozljede.

Op a uporaba Uvijek se posavjetujte s lije nikom. Samodijagnoza rezultata mjerenja i samoterapija mogu predstavljati opasnost za pacijenta. Prije korištenja ovog ure aja, osobe s teškim problemima krvotoka ili krvnim poreme ajima moraju se posavjetovati s lije nikom, jer napuhavanje manšete može prouzro iti unutarnje krvarenje.

Korištenje AC adaptera Prilikom ukap anja ili iskap anja iz uti nice, nikada ne dodirujte kabel za napanje strujom mokrim rukama.

OMRON M3 Comfort tlakomjer s pametnom manžetom

Korištenje baterija Ako Vam teku ina iz baterije dospije u o i, odmah isperite obilnom koli inom iste vode. Odmah se obratite lije niku. Oprez: Ozna ava potencijalnu opasnost koja, ukoliko se ne ukloni, može prouzro iti manje ili ve e ozljede osobi koja rukuje ure ajem ili pacijentu, te nanijeti štete opremi ili drugoj imovini. Op a uporaba Ne ostavljajte ure aj bez nadzora u blizini male djece ili osoba koje ne mogu izraziti svoj pristanak.

Ne koristite ure aj ni u koje druge svrhe osim za mjerenje krvnog tlaka. Ne rastavljajte ure aj ili manšetu. Koristite isklju ivo manšetu koja je odobrena za ovaj ure aj.

Please wait while your request is being verified...

Korištenje bilo koje druge manšete može prouzro iti neto nost rezultata mjerenja. Pripazite da zra na cijev ne bude omotana oko drugih dijelova vašeg tijela kad izvodite mjerenje.

To može prouzro iti ozljede oznake na tlakomjeru omron pove anja tlaka zraka u zra noj cijevi. Prilikom mjerenja tijekom no i ne ostavljajte manšetu omotanu oko ruke.

To može prouzro iti ozljede. Nemojte napuhivati manšetu više od mmhg. U blizini ure aja ne koristite mobilne telefone ili druge ure aje koji odašilju elektromagnetska zra enja. To može prouzro iti neispravan rad ure aja. Oznake na tlakomjeru omron koristite ure aj u vozilu koje se kre e automobil, zrakoplov. Za ru no napuhavanje manšete, pogledajte poglavlje 3. Pretjerano napuhavanje manšete može prouzro iti unutarnje krvarenje. Ukop ajte AC adapter u uti nicu odgovaraju eg napona.

Ne koristite produžni kabel s višestrukim uti nicama. Ne koristite AC adapter ako na ure aju ili kabelu za napajanje postoje ošte enja. Isklju ite napajanje i odmah iskop ajte kabel.

Korištenje baterija Ako teku ina iz baterije dospije u dodir s Vašom kožom ili odje om, odmah isperite obilnom koli inom iste vode. Za ovaj ure aj koristite samo etiri AA alkalne ili manganske baterije. Nemojte koristiti nijedan drugi tip baterija. Prilikom ulaganja baterija dobro provjerite položaj polova. Odmah zamijenite stare baterije novima. Istodobno zamijenite sve etiri baterije.

Izvadite baterije ako ure aj ne namjeravate koristiti dulje od tri mjeseca. Ne koristite zajedno nove i stare baterije. Op e mjere opreza Zaštitite ure aj i manšetu od snažnih udaraca, vibracija i padova.

koji najbolje tableta za hipertenziju

Ne vršite mjerenja nakon kupanja, uživanja alkohola, pušenja, vježbanja ili jela. Nemojte silom svijati manšetu ili zra nu cijev.

Prilikom odvajanja zra ne cijevi, povucite utika zra nog priklju ka iz spoja s glavnom jedinicom, a ne samu cijev. Nemojte napuhivati manšetu ako Vam nije omotana oko ruke. Manšetu oznake na tlakomjeru omron prati ili potapati pod vodu.

Pro itajte i slijedite upute iz Važne informacije o elektromagnetskoj kompatibilnosti EMC poglavlja s tehni kim podacima.

ZDRAVSTVENA USTANOVA

Za odlaganje ure aja i rabljene dodatne opreme ili dijelova, pro itajte i slijedite upute iz Pravilno odlaganje ovog proizvoda poglavlja s tehni kim podacima. Priprema 2.

bol iza uha s hipertenzijom

Skinite poklopac poglavlja za baterije. Uložite etiri AA baterije prema shemi u poglavlju za baterije i zatvorite poklopac.

Napomene: Ako se na zaslonu pojavi simbol slabe baterijeisklju ite ure aj i istodobno zamijenite sve etiri baterije. Nakon zamjene baterija, vrijednosti mjerenja nastavljaju se bilježiti u memoriju.

Oba Na Ajanga ~ Yanger Lemtur (Lyrics video)

Odlaganje istrošenih baterija potrebno je izvršiti u sukladnosti s državnim propisima o odlaganju baterija. Pritisnite gumb. Podesite zvu ni signal. Pritisnite gumb za potvrdu unosa. Uklju eno Isklju eno 3. Prije prvog mjerenja, na tlakomjeru podesite to an datum i vrijeme. HR 1 Pritisnite gumb ili za izmjene. Godina Mjesec Dan Pojavljuje se sljede a postavka. Sat Minuta 4. Napomene: Ako su baterije izva ene dulje od 30 sekundi, potrebno je ponovno podesiti datum i vrijeme.

Ako datum i vrijeme nisu podešeni, u tijeku ili nakon mjerenja pojavljuje se Korištenje ure aja Otvorite prvu i zadnju stranicu i pro itajte sljede e: Slovne i broj ane oznake na prvoj i zadnjoj stranici odgovaraju oznakama na ostalim stranicama ovih uputa. Ne omatajte manšetu oko debele odje e. Umetnite L utika zra nog priklju ka u F uti nicu zra nog priklju ka.

Provucite ruku kroz otvor manšete. Ispravno položite oznake na tlakomjeru omron. Donji rub manšete treba biti a 1 do 2 cm iznad lakta. J Oznaka strelica ispod cijevi treba se nalaziti na sredini s unutarnje strane ruke. VRSTO zategnite manšetu. Napomene: Prilikom mjerenja na desnoj ruci, zra na cijev nalazi se sa strane Vašeg lakta.

Pazite da ne oslanjate ruku na zra nu cijev. Ako se vrijednosti izme u dvije ruke znatno razlikuju, posavjetujte se s lije nikom o tome koju ruku koristiti za mjerenje. Korištenje ure aja 3.

Page 21 Tube side of the cuff should be 1 - 2 cm above the Make sure that air tube is on the inside of your inside elbow. Koniec mankietu wyposażony w przewód powietrza powinien znajdować

Sjednite na stolac tako da Vam stopala budu u ravnini s podom. Sjedite uspravno. Molimo da ponovno oznake na tlakomjeru omron manšetu, paze i da je pravilno omotate te ponovite mjerenje. Kada je prikazana manšeta je pravilno omotana, dovoljno vrsto na ruku, a o oznake na tlakomjeru omron je to no i pouzdano.

Budite mirni tijekom mjerenja. Manšeta e se po eti automatski napuhivati.

brzo ukloniti napad hipertenzije

Po završetku mjerenja oglasit e se zvu ni signal. Napomene: Tlakomjer se ne e napuhati više od mmhg.

tvnz hipertenzija

Nemojte napuhivati tlakomjer više nego što je potrebno. Napomene: Tijekom mjerenja oglasit e se zvu ni signal u ritmu kucanja Vašeg srca ako je podešen na uklju eno. Pri ekajte minute prije sljede eg mjerenja. Vrijeme ekanja izme u mjerenja omogu ava arterijama da se vrate u stanje prije mjerenja. Upozorenje: Samodijagnoza rezultata mjerenja i samoterapija mogu predstavljati opasnost za pacijenta.

upotrijebiti senfa hipertenzije

Slijedite upute Vašeg lije nika. Korištenje ure aja 4. Skinite manšetu. Tlakomjer e automatski zabilježiti vrijednost mjerenja u memoriju. Ure aj e se automatski isklju iti nakon pet minuta.

Važno: Nedavna istraživanja potvr uju da se sljede e vrijednosti mogu koristiti kao orijentacija za povišeni krvni tlak prilikom mjerenja kod ku e. Sistoli ki krvni tlak Iznad mmhg Dijastoli ki krvni tlak Iznad 85 mmhg Ovaj kriterij odnosi oznake na tlakomjeru omron na mjerenja krvnog tlaka kod ku e.

Za kriterije profesionalnog mjerenja krvnog tlaka, pogledajte poglavlje 7. Korištenje ure aja Vaš tlakomjer ima mogu nost detekcije nepravilnog sr anog ritma.

Nepravilni otkucaji srca mogu utjecati na rezultate mjerenja.

Algoritam nepravilnog kucanja srca automatski odre uje je li mjerenje valjano ili ga je potrebno ponoviti. Ako nepravilan sr ani ritam utje e na rezultate mjerenja, ali je rezultat ipak valjan, rezultat e se prikazati uz simbol nepravilnog kucanja srca.

Ako nepravilan sr ani ritam poništava oznake na tlakomjeru omron mjerenja, rezultat se ne e prikazati. Ako se simbol nepravilnog kucanja srca prikaže nakon završetka mjerenja, ponovite mjerenje. Ako se simbol nepravilnog kucanja srca oznake na tlakomjeru omron estalo ponavlja, o tome trebate obavijestiti lije nika.

Ako se za vrijeme mjerenja budete micali, na zaslonu e se pojaviti simbol greške zbog pomicanja. Budite mirni i ponovite mjerenje. HR 11 14 3. Isto tako može izra unati prosjek mjerenja na temelju zadnja tri mjerenja koja su obavljena unutar 10 minuta. Ako se u memoriji nalaze samo dva mjerenja za odre eno razdoblje, prosjek e se izra unati na temelju ta dva mjerenja.

Ako se u hipertenzija pod liječenja klimaksa nalazi samo jedno mjerenje za odre eno razdoblje, prosjek e se izra unati na temelju tog jednog mjerenja. Napomene: Ako je memorija puna, ure aj e izbrisati najstarija mjerenja. U slu aju mjerenja bez podešenog datuma i vremena, umjesto datuma i vremena prikazuje se Za pregled srednje vrijednosti 1. Pritisnite gumb ili. Odaberite vaš ID korisnika A ili B.

Možda se pitate